ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શકિતપીઠ અંબાજીના ચોકમાં પ્રથમવાર માઇ ભકતો ગરબે નહિ ધૂમી શકે

    0
    2